UUS! Praktiline äriplaani kirjutamise kursus

Koolitusele ootame neid, kellel on idee ning selle elluviimistahe. Kontrollime idee realistlikkust, elluviidavust ning kasumlikkust. Otsime potentsiaalseid kliente ning hindame nende ostuvalmidust.  Aitame koostada praktilise äriplaani, mille abil idee mõtestatult ellu viia, panna alus kasumlikule ärile.

Koolituse toimumise aeg: kokkuleppel (25 ak)

Koolituse tasu: 430 eurot (+km)

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Koolitaja-konsultant RITA TAMM 

1.päev – Sissejuhatus äriplaani koostamisse. Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid. Loodava ettevõtte üldandmed. Visioon, missioon ja eesmärgid. Ettevõtluskeskkond. SWOT analüüs. Finantsprognooside tutvustus. Ettevõtte registreerimine.

2. päev – Toode/teenus, põhiprotsessid. Turg ja klientide kirjeldamine. Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine. Konkurendid ja konkurents. Finantsprognoosid (müügiprognoos, toote/teenuse kulud). Hinnakujundus. Omahinna arvestus.     Rita Tamm

3. päev – Turundustegevused. Brändi väärtuste loomine. Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess. Müügi- ja jaotuskanalid. Ettevõtte turundusplaan. Taotletav konkurentsieelis. Personal ja juhtimine. Riskid ning nende ennetamine, vältimine või maandamine. Ettevõtte käivitamiseks tegevuskava koostamine. Finantsprognoosid.

4. päev – Sissejuhatus raamatupidamisse, maksud. Tasuvuspunkti arvutus. Finantsprognoosid. Ettevõtte rahastamine (allikad – pere, pank, tugiorganisatsioonid, investorid jt).

5. päev – Äriplaanide esitlused, kohtumine eduka ettevõtjaga, tagasiside äriplaanile.

Õpiväljundid

 • oskab leida (ettevõtlus)ideid, neid analüüsida ning arendada tasuvaks äriideeks
 • oskab äriideest lähtuvalt valida sobiva ettevõtlusvormi
 • oskab planeerida ettevõtte lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning tegevusplaani nende elluviimiseks/realiseerimiseks
 • oskab äriideest lähtuvalt hinnata ja analüüsida turusituatsiooni
 • oskab koostada ning teostada turu-uuringuid
 • oskab leida, analüüsida ning hinnata konkurentide majandusandmeid ja tegutsemisviise
 • oskab koostada turundusplaani
 • oskab näha ettevõtluse ja äriideega kaasnevaid riske ning nende ennetamise, vältimise või maandamise võimalusi
 • oskab leida ning hinnata ettevõttele sobivaid rahastamisvõimalusi
 • tunneb hinnakujunduse aluseid ning oskab arvutada toote/teenuse omahinda
 • oskab äriideest lähtuvalt mõtestatult koostada äriplaani ning prognoosida tulusid-kulusid

Koolitusele registreerimiseks täitke allolev vorm.

Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Advertisements